બેજ

હોટેલ ખાતે બેજ વેલેટ

PSD ફોર્મેટમાં એક હોટલમાં બેજ વેલેટ (સ્તરીય)

એક હોટલમાં ડાઉનલોડ બેજ નમૂનો વેલેટ યાન્ડેક્ષ-પીપલ સાથે સ્તરવાળી PSD ફોર્મેટમાં: HTTP://narod.ru/disk/4527902001/beydz_lakeya.zip.html

વધુ વાંચો »
બેજ નમૂનો

PSD બંધારણમાં સત્તાવાર સીલ સાથે બેજ નમૂનો (સ્તરીય)

બેજ કદને 9 ના 5,5 જુઓ (300 ડીપીઆઇમાં) Photoshop beydzh.psd | 1063× 650 | 3,95 МБ Ссылка для скачивания с Яндекс-народа: HTTP://narod.ru/disk/616076001/beydzh.psd.html

વધુ વાંચો »