សំខាន់ > ក្រាហ្វិក & ‧; > វាយនភាព (страница 12)

វាយនភាព

វាយនភាពជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ — scratched, បែកបាក់ផ្ទៃនិងជញ្ជាំង (40 រូបភាព)

Скачать все текстуры исцарапанных, ветхих поверхностей и стен с разрешением 3264×2448 Yandex ទៅប្រជាជន: http://narod.ru/disk/4940332001/BigGrungePack.zip.html

អានបន្ថែម »

រូបថតនៃក្រដាសដែលមានអាយុ, វាយនភាពក្រដាសរសជាតិជាមួយគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ (42 រូបភាព)

Скачать все текстуры старой бумаги (ក្រដាសរសជាតិ) ជាមួយនឹងការ 1600×2500 ប័ណ្ណសារជាមួយ Yandex-ប្រជាជន: http://narod.ru/disk/4938560001/staraya_bumaga_ABALI.RU.zip.html В архиве есть вариант файлов для MacOS

អានបន្ថែម »

រសជាតិ (អាយុ) វាយនភាពផ្ទាំងរូបភាពជាមួយ resolution បង្ហាញរូបភាព 1800 មួយ×2500

Скачать все винтажные обои (វាយនភាព) ជាមួយ resolution បង្ហាញរូបភាព 1800 មួយ×2500 ប័ណ្ណសារជាមួយ Yandex-ប្រជាជន: http://narod.ru/disk/4938055001/Vintage_Wallpaper_ABALI.RU.zip.html В архиве есть вариант файлов для MacOS.

អានបន្ថែម »

រូបថតនៃសំណេរដោយដៃ, គម្របដែលមានអាយុ (វាយនភាព)

Скачать все текстуры старых рукописей с разрешением 640×890 បណ្ណសារមួយ: VoynichTextures_ABALI.RU.zip В архиве есть вариант файлов для MacOS

អានបន្ថែម »

វាយនភាពរសជាតិនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ PNG & ‧;

Скачать винтажные текстуры в формате png с разрешениеем более 1000×1000 Yandex ទៅប្រជាជន: http://narod.ru/disk/4937493001/vintage_texture_ABALI.RU.rar.html

អានបន្ថែម »