പ്രധാന > ഫോണ്ടുകൾ

ഫോണ്ടുകൾ

Шрифт കിദ്ദ്യ് കിറ്റി ഫോണ്ട് കുടുംബം

ഫോണ്ട് കിദ്ദ്യ് കിറ്റി ഡൗൺലോഡ്

ഡൗൺലോഡ് ഫോണ്ട് «കിദ്ദ്യ് കിറ്റി» ഒരു ആർക്കൈവ് എല്ലാ ത്രചിന്ഗ്സ് ൽ: Kiddy-Kitty-Font-Family.zip

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »
Шрифт ഉബുണ്ടു ചുരുക്കിയത്

സൌജന്യമായി ഉബുണ്ടു ചുരുക്കിയത് ഫോണ്ട് .അല്ലങ്കില് ഫോർമാറ്റ്

Бесплатно скачать шрифт Ubuntu Condensed в формате ttf: Ubuntu_Condensed.zip

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »

ഡിസൈൻ ഗൊസ്ത് തരം അ.ത്ത്ഫ് ഡ്രോയിങ്ങുകളും ഗൊസ്ത് തരം ബ്.ത്ത്ഫ് വേണ്ടി ഗൊസ്തൊവ്സ്കയ ഫോണ്ടുകൾ

Скачать ГОСТовские шрифты «ഗൊസ്ത് തരം അ.ത്ത്ഫ്» ഒപ്പം «GOST type B.ttf» AutoCAD ഒരു ആർക്കൈവിൽ മറ്റ് കറൻറ് പരിപാടികൾ വേണ്ടി: shrifty_gost.zip Текст панграмм взят отсюда: http:://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/33/

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »
ഫോണ്ട് ഗിൽബർട്ട് ഹൊറർ ഫിലിം

ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഫോണ്ട് ഗിൽബർട്ട് ഹൊറർ ഫിലിം (ഒരു പഴയ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്, മാത്രം ലാറ്റിൻ)

Скачать машинописный шрифт WG Horror Film, പഴയ റൈറ്ററിൽ അച്ചടി അനുകരിക്കുന്നു, ഫോം .അല്ലങ്കില് ൽ: WG_Horror_Film.zip

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »
സ്ലവ്യനൊപൊദൊബ്ംയ് ഫോണ്ട്

സ്ലവ്യനൊപൊദൊബ്ംയ് ഫോണ്ട് ച്യ്രിലിചൊല്ദ് (ചർച്ച് സ്ലാവിക് സിറിലിക് ഫോണ്ട്)

പഴയ സ്ലോവേനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് (സ്ലവ്യനൊപൊദൊബ്ംയ്) ച്യ്രിലിചൊല്ദ്: CyrilicOld.zip

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »