പ്രധാന > ഐക്കണുകൾ > അടയാളം ഐക്കൺ «ന്യൂസ്പേപ്പർ» PNG ഫോർമാറ്റിൽ (സുതാര്യമായ പശ്ചാത്തലമുള്ള)

അടയാളം ഐക്കൺ «ന്യൂസ്പേപ്പർ» PNG ഫോർമാറ്റിൽ (സുതാര്യമായ പശ്ചാത്തലമുള്ള)

знак запрещено курить
128×128
иконка запрещено курить
64×64
иконка "не курить"
48×48
иконка курить запрещено
32×32

അടയാളം പ്രതിമയും ക്ലിക്ക് «ന്യൂസ്പേപ്പർ», അത് ഡൗൺലോഡ്

ഒരു അഭിപ്രായം ചേർക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.