chủ yếu > biểu tượng > Biểu tượng dấu «không hút thuốc» ở định dạng png (với nền trong suốt)

Biểu tượng dấu «không hút thuốc» ở định dạng png (với nền trong suốt)

знак запрещено курить
128×128
иконка запрещено курить
64×64
иконка "не курить"
48×48
иконка курить запрещено
32×32

Bấm vào hình ảnh của dấu «không hút thuốc», để tải nó

Thêm một lời nhận xét

e-mail của bạn sẽ không được công bố.