اصلی > گرافیک شطرنجی > کارت > نقشه مسکو 1665 سال با وضوح بالا

نقشه مسکو 1665 سال با وضوح بالا

نقشه مسکو 1665 سال با وضوح بالا
نقشه مسکو 1665 سال با وضوح بالا

دانلود یک نقشه از مسکو 1665 سال با وضوح عالی: 8994 پیکسل; 3000 پیکسل.

عنوان میخانه:
اطلس Maior گسترده Cosmographia Blaviana, از طریق Solvm, Salvm, Coelvm, Accvratissime Describvntvr.
مرجع میخانه:
کومان B1 56; ون der Krogt 2:601-3 (جلد اول تاریخ 1665, از همه دیگران مورخ 1662).

منبع: HTTP://www.davidrumsey.com/