សំខាន់ > ក្រាហ្វិក & ‧; > ទង់ជាតិស្រុកម៉ាសេដូនដែលនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ PNG & ‧; 250 × 250 - រូបភាព

ទង់ជាតិស្រុកម៉ាសេដូនដែលនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ PNG & ‧; 250 × 250 - រូបភាព

флаг Македонии

Nazhmite នៃ រូបភាពនៃទង់ជាតិនៃស្រុកម៉ាសេដូននេះ, ទាញយកវា.

បន្ថែមមតិយោបល់

អ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ.