សំខាន់ > ក្រាហ្វិក & ‧; > រូបថត > បញ្ឈរជាតិដែករបស់លោក Vladimir Putin

បញ្ឈរជាតិដែករបស់លោក Vladimir Putin

បញ្ឈរជាតិដែករបស់លោក Vladimir Putin
បញ្ឈរជាតិដែករបស់លោក Vladimir Putin

ទាញយក រូបថត «ជាតិដែកលោក Vladimir Putin» នៅក្នុងគុណភាពល្អ: 3927 ភិចសែល; 600 ភិចសែល.