ප්රධාන > පික්සල් මත පදනම් වූ රූප නිර්මාණ > ඡායාරූප > ව්ලැඩිමීර් පුටින් උපහාසාත්මක චිත්රයක්

ව්ලැඩිමීර් පුටින් උපහාසාත්මක චිත්රයක්

ව්ලැඩිමීර් පුටින් උපහාසාත්මක චිත්රයක්
ව්ලැඩිමීර් පුටින් උපහාසාත්මක චිත්රයක්

බාගත ඡායාරූප «උපහාසාත්මක ව්ලැඩිමීර් පුටින්» හොඳ ගුණාත්මක: 3927 px; 600 px.