പ്രധാന > വാർത്ത ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്: хоккейный клуб

വാർത്ത ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്: хоккейный клуб

വെക്ടർ ലോഗോ (ലോഗോ) ഹോക്കി ക്ലബ് & quot; സൈബീരിയ" (നോവസിബിര്സ്ക്)

വെക്ടർ ലോഗോ (ലോഗോ) ഹോക്കി ക്ലബ് «സൈബീരിയ» (നോവസിബിര്സ്ക്)

വെക്റ്റർ ലോഗോ ഡൗൺലോഡ് (മുദ) HK «സൈബീരിയ» രാക് ഫോർമാറ്റിൽ, ഒരു ആർക്കൈവ് ഇപിഎസ്, SVG: logo_khl_sibir.zip Эмблема хоккейного клуба «സൈബീരിയ» കൂടുതൽ റെസല്യൂഷനുള്ള ഫോർമാറ്റ് png ൽ: 2000 ചോറൂണ്; 600 ചോറൂണ്, 300 ചോറൂണ്, 150 ചോറൂണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »