പ്രധാന > വാർത്ത ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്: മൂടി

വാർത്ത ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്: മൂടി

തടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ കുരുമുളക് ഗ്രിംദെര് പഴയ കലശം

ഫോട്ടോ ച്ലിപര്ത്സ് സുഗന്ധധൂപം (ഫോട്ടോ: സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, പരുവപ്പെടുത്തല്, പച്ചപ്പ്, അരയ്ക്കുക, കുരുമുളക്, ചീര, വെളുത്തുള്ളി, മൂടി, വാനില, റോസ്മേരി)

Скачать все фото на тему специй одним архивом с Яндекс-Диска: specii_i_travy.zip

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »