សំខាន់ > News ទំនាក់ទំនងយើង: плеер

News ទំនាក់ទំនងយើង: плеер

ការគ្រប់គ្រងចំណុចប្រទាក់កម្មវិធីចាក់

ការគ្រប់គ្រង (ចំណុចប្រទាក់) កីឡាករ (នៅក្នុងរចនាប័ទ្មរបស់អ្នកលេង QuickTime នេះ) នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ PSD

ការគ្រប់គ្រងការទាញយកចំណុចប្រទាក់កីឡាករនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ PSD: grey-elements.zip

អានបន្ថែម »