ප්රධාන > පුවත් අප අමතන්න: возраст

පුවත් අප අමතන්න: возраст

වයස් සීමාවන් ලක්ෂණ

වයස් සීමාවන් වන ලකුණු (දෛශික)

Скачать знаки возрастных ограничений в формате eps: znaki_vozrastnih_ogranicheniy.zip Источник «Lebedev චිත්රාගාරය»: http://www.artlebedev.ru/everything/plus/ «После введения в России закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» авторы телепередач и производители рекламы, издатели книг и журналов, дизайнеры и разработчики игр должны помечать продукцию знаками возрастных ограничений. Комплект пиктограмм позволяет не выдумывать каждый раз новый значок, а брать уже готовый». ...

තවත් කියවීමට »