ප්රධාන > clipart > දෛශික ක්රිස්තු වර්ෂ ලකුණ (ක්රිස්තු වර්ෂ සනිටුහන්) යුරෝපීය අනුකූලතා - "европейское соответствие"

දෛශික ක්රිස්තු වර්ෂ ලකුණ (ක්රිස්තු වර්ෂ සනිටුහන්) යුරෝපීය අනුකූලතා - "европейское соответствие"

знак CE (ක්රිස්තු වර්ෂ සනිටුහන්) යුරෝපීය අනුකූලතා - "европейское соответствие"
ක්රිස්තු වර්ෂ සනිටුහන් (ක්රිස්තු වර්ෂ සනිටුහන්) යුරෝපීය අනුකූලතා - "европейское соответствие"

බාගත ක්රිස්තු වර්ෂ සනිටුහන් (ක්රිස්තු වර්ෂ සනිටුහන්) Conformité Européenne - දෛශික ආකෘති දී «යුරෝපීය අනුකූලතා" කිරීමට, කමාන්ඩර්, cmx, රැකියා අවසර ක්රියාවලිය, එක් සංරක්ෂිත විසින් pdf හා svg: znak-CE.zip

png ආකෘතියෙන් යුරෝපා අනුකූලතා ලකුණ බාගත: 2000 px, 600 px, 300 px.

ක්රිස්තු වර්ෂ සනිටුහන් (ප්රංශ කරගත් එහි සංකේත නාමය. යුරෝපීය අනුකූලතා - "европейское соответствие") - විශේෂ ලකුණ, නිෂ්පාදන සඳහා ඉල්ලුම්, වන සහතික කරයි, නිෂ්පාදන යුරෝපා සංගමයේ උපදෙස් හා යුරෝපීය සංගමයේ මතයි ප්රමිති අත්යාවශ්ය හා අනුකූල බව, මෙන්ම, නිෂ්පාදන නියෝග අනුකූලතා ඇගයීම පටිපාටිය සමත්ව ඇති බවට. ක්රිස්තු වර්ෂ ලකුණ පෙන්නුම්, නිෂ්පාදන හානිකර නොවන බව (භයානක) තම පාරිභෝගිකයන් සෞඛ්ය සඳහා, හා පරිසර හිතකාමී.