សំខាន់ > ក្រាហ្វិក & ‧; > រូបថត > លោក Vladimir Putin និងលោកស្រី Angela Merkel — រូបថតជាមួយ resolution ខ្ពស់

លោក Vladimir Putin និងលោកស្រី Angela Merkel — រូបថតជាមួយ resolution ខ្ពស់

លោក Vladimir Putin និងលោកស្រី Angela Merkel
លោក Vladimir Putin និងលោកស្រី Angela Merkel

ទាញយក រូបថតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីអាឡឺម៉ង់ ភាពម៉ត់ខ្ពស់ជាង: 4371 ភិចសែល; 600 ភិចសែល