പ്രധാന > റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് > ഫോട്ടോ > പുടിൻ ഏഞ്ജലാ മെർക്കൽ — കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം ഫോട്ടോകൾ

പുടിൻ ഏഞ്ജലാ മെർക്കൽ — കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം ഫോട്ടോകൾ

പുടിൻ ഏഞ്ജലാ മെർക്കൽ
പുടിൻ ഏഞ്ജലാ മെർക്കൽ

ഡൗൺലോഡ് ഫോട്ടോ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ ​​പുടിൻ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആംഗല മെർക്കലും കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം: 4371 ചോറൂണ്; 600 ചോറൂണ്