ප්රධාන > පික්සල් මත පදනම් වූ රූප නිර්මාණ > ඡායාරූප > ව්ලැඩිමීර් පුටින් හා ඇන්ජෙලා මර්කෙල් — මෙයට ඉහල විසර්ජනයක් දක්වා එළඹිය නොහැක සමග ඡායාරූප

ව්ලැඩිමීර් පුටින් හා ඇන්ජෙලා මර්කෙල් — මෙයට ඉහල විසර්ජනයක් දක්වා එළඹිය නොහැක සමග ඡායාරූප

ව්ලැඩිමීර් පුටින් හා ඇන්ජෙලා මර්කෙල්
ව්ලැඩිමීර් පුටින් හා ඇන්ජෙලා මර්කෙල්

බාගත ඡායාරූප රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් හා ජර්මන් චාන්සලර් ඇන්ජෙලා මර්කෙල් මෙයට ඉහල විසර්ජනයක් දක්වා එළඹිය නොහැක: 4371 px; 600 px