សំខាន់ > ក្រាហ្វិក & ‧; > រូបថត > លោក Vladimir Putin និងអយ្យកោ Kirill — រូបថតជាមួយ resolution ខ្ពស់

លោក Vladimir Putin និងអយ្យកោ Kirill — រូបថតជាមួយ resolution ខ្ពស់

លោក Vladimir Putin និងអយ្យកោ Kirill - រូបថតជាមួយ resolution ខ្ពស់

ទាញយក លោក Vladimir Putin ជាមួយអយ្យកោ Kirill រូបថត ភាពម៉ត់ខ្ពស់ជាង: 3132 ភិចសែល, 600 ភិចសែល.