പ്രധാന > റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് > ഫോട്ടോ > പുടിൻ ആൻഡ് പാത്രിയർക്കീസ് ​​Kirill — കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം ഫോട്ടോകൾ

പുടിൻ ആൻഡ് പാത്രിയർക്കീസ് ​​Kirill — കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം ഫോട്ടോകൾ

പുടിൻ ആൻഡ് പാത്രിയർക്കീസ് ​​Kirill - കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം ഫോട്ടോകൾ

ഡൗൺലോഡ് പാത്രിയർക്കീസ് ​​Kirill ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് പുടിൻ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം: 3132 ചോറൂണ്, 600 ചോറൂണ്.