ප්රධාන > පික්සල් මත පදනම් වූ රූප නිර්මාණ > ඡායාරූප > ව්ලැඩිමීර් පුටින් හා දුරුවේ කිරිල් — මෙයට ඉහල විසර්ජනයක් දක්වා එළඹිය නොහැක සමග ඡායාරූප

ව්ලැඩිමීර් පුටින් හා දුරුවේ කිරිල් — මෙයට ඉහල විසර්ජනයක් දක්වා එළඹිය නොහැක සමග ඡායාරූප

ව්ලැඩිමීර් පුටින් හා දුරුවේ කිරිල් - මෙයට ඉහල විසර්ජනයක් දක්වා එළඹිය නොහැක සමග ඡායාරූප

බාගත දුරුවේ කිරිල් ඡායාරූප ව්ලැඩිමීර් පුටින් මෙයට ඉහල විසර්ජනයක් දක්වා එළඹිය නොහැක: 3132 px, 600 px.