முக்கிய > செவ்வக கிராபிக்ஸ் > புகைப்படம் > விளாடிமிர் புடின் மற்றும் குடும்பத்தலைவரான Kirill — உயர் தீர்மானம் கொண்டு புகைப்படங்கள்

விளாடிமிர் புடின் மற்றும் குடும்பத்தலைவரான Kirill — உயர் தீர்மானம் கொண்டு புகைப்படங்கள்

விளாடிமிர் புடின் மற்றும் குடும்பத்தலைவரான Kirill - உயர் தீர்மானம் கொண்டு புகைப்படங்கள்

பதிவிறக்கம் குடும்பத்தலைவரான Kirill புகைப்படத்துடன் விளாடிமிர் புடின் அதிக தீர்மானம்: 3132 படப்புள்ளிகளுக்குள், 600 படப்புள்ளிகளுக்குள்.