ప్రధాన > రాస్టర్ గ్రాఫిక్స్ > ఫోటో > వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు పాట్రియార్క్ కిరిల్ — ఎక్కువ రిజల్యూషన్ ఫోటోలు

వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు పాట్రియార్క్ కిరిల్ — ఎక్కువ రిజల్యూషన్ ఫోటోలు

వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు పాట్రియార్క్ కిరిల్ - ఎక్కువ రిజల్యూషన్ ఫోటోలు

డౌన్లోడ్ పాట్రియార్క్ కిరిల్ ఫోటో వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఎక్కువ రిజల్యూషన్: 3132 px, 600 px.