សំខាន់ > ក្រាហ្វិក & ‧; > រូបថត > លោក Vladimir Putin និងលោក Sergei Shoigu — រូបថតជាមួយ resolution ខ្ពស់

លោក Vladimir Putin និងលោក Sergei Shoigu — រូបថតជាមួយ resolution ខ្ពស់

Владимир Путин и Сергей Шойгу
លោក Vladimir Putin និងលោក Sergei Shoigu នៅលើទូកមួយ

ទាញយក រូបថតនិង Putin លោក Shoigu គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់: 4074 ភិចសែល; 600 ភិចសែល.