പ്രധാന > റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് > ഫോട്ടോ > പുടിൻ ആൻഡ് സെർജി ശൊഇഗു — കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം ഫോട്ടോകൾ

പുടിൻ ആൻഡ് സെർജി ശൊഇഗു — കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം ഫോട്ടോകൾ

Владимир Путин и Сергей Шойгу
കപ്പലിൽ പുടിൻ ആൻഡ് സെർജി ശൊഇഗു

ഡൗൺലോഡ് പുടിൻ ആൻഡ് ശൊഇഗു ഫോട്ടോ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ: 4074 ചോറൂണ്; 600 ചോറൂണ്.