ප්රධාන > පික්සල් මත පදනම් වූ රූප නිර්මාණ > ඡායාරූප > ව්ලැඩිමීර් පුටින් සහ සර්ජි Shoigu — මෙයට ඉහල විසර්ජනයක් දක්වා එළඹිය නොහැක සමග ඡායාරූප

ව්ලැඩිමීර් පුටින් සහ සර්ජි Shoigu — මෙයට ඉහල විසර්ජනයක් දක්වා එළඹිය නොහැක සමග ඡායාරූප

Владимир Путин и Сергей Шойгу
බෝට්ටුවක ව්ලැඩිමීර් පුටින් සහ සර්ජි Shoigu

බාගත පුටින් සහ Shoigu සමග ඡායාරූප ඉහළ-යෝජනාව: 4074 px; 600 px.